Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 
 
 
 

 
2024-02-12

Debattartikel om Mariestads nya bostadsbebyggelse

Nedan är en debattartikel med min syn på FÖP (Fördjupad översiktsplan Mariestad 2040) när FÖP var föremål för granskning. Jag skrev tre inlägg när FÖP var föremål för samråd. Läs gärna de tre föregående inläggen först, för bakgrundens skull.

Tillägg 2024-02-14: Se även yttrande till kommunen.

Rubrik: Naturkriser och Mariestads nya attraktiva bostadsbebyggelse

När omställning kommer på tal brukar det mest handla om klimatomställning, att vara klimatsmart och att lösa klimatkrisen. Vi behöver tala lika mycket om att lösa krisen för den biologiska mångfalden, i fortsättningen kallad artkrisen. Alltså behöver vi även vara artsmarta.

Man kan säga att klimatkrisen och artkrisen hänger ihop, eftersom de påverkar varandra. Många av våra omställningsåtgärder lindrar båda kriserna, men vissa åtgärder lindrar den ena eller andra krisen mer. På personlig nivå finns klimatkalkylatorer på webben, som beräknar utsläpp av växthusgaser och hjälper oss att prioritera åtgärder. Men såvitt jag vet finns det ännu ingen kalkylator på webben som beräknar personlig påverkan på hela naturen i den fossilfria framtiden. Därför refererar jag nedan till Världsnaturfonden WWF. Hur som helst, artkrisen behöver uppmärksammas mer än hittills, för att vi ska bli medvetna om krisernas sammanlagda omställningsbehov på både samhällsnivå och personlig nivå. Med en hållbar livsstil hjälper vi till att lösa både klimatkrisen och artkrisen. Jag ser hållbar livsstil som ett grundläggande val i olika livsstilar. Valet är att leva både klimatsmart och artsmart.

Beräkningar för vår påverkan på hela naturen baseras på så kallade ekologiska fotavtryck. Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på förbrukning av naturens begränsade resurser, inklusive förbrukad förmåga att absorbera utsläpp av växthusgaser. WWF har en mer akademisk beskrivning av det ekologiska fotavtrycket, för dem som vill fördjupa sig i mätmetoden.

WWF rapporterar regelbundet om planetens tillstånd och mänsklighetens ekologiska fotavtryck, i Living Planet Report. År 2022 visade rapporten att om alla levde som vi i Sverige, skulle det behövas cirka fyra planeter. Låt oss vara optimistiska och staka ut vägen till att klimatet räddas. Ett steg på vägen är att bli fossilfria. Enligt WWF orsakas drygt hälften av mänsklighetens totala ekologiska fotavtryck av utsläpp från fossila bränslen. För att fatta mig kort räknar jag med att om alla lever som vi i den fossilfria framtiden, skulle det behövas cirka två planeter. Därför behöver vi ställa om ännu mer.

Vi kommer alltså alltid att förbruka mer eller mindre av naturens begränsade resurser. Förbrukningens storlek beror exempelvis på hur bostäder byggs. En hållbar livsstil tar hänsyn till sådant. Då blir bostadsvalen annorlunda. Därför skrev jag i en tidigare debattartikel att när hållbar livsstil blir norm, kommer intresset för småhus att minska.

Än så länge kan vi bara gissa när hållbar livsstil blir norm. Det är dock tveklöst att ny bostadsbebyggelse ska vara attraktiv för invånare som lever både klimatsmart och artsmart. Kommunen ska prioritera det, enligt sin strategi för Agenda 2030.

FÖP (Fördjupad översiktsplan Mariestad 2040) föreslår att bostadsbebyggelse ska bli jämnt fördelad mellan en- och flerbostadshus. Det är en attraktiv mix i nuläget, men mixen är inte hållbar och ju större stad desto sämre är mixen. Dessutom är stadens nästan instängda läge en försämrande faktor. Därför föreslår jag att det ska bli en större andel flerbostadshus i FÖP-området, särskilt i det norra utvidgningsområdet. Då skulle det norra utvidgningsområdet kunna halveras och därmed räddas en stor del av skogsmarken sydost om Snapen, så jag föreslår även det.

För övrigt föreslår FÖP att bebyggelse längs Marieforsleden ska bli stadsmässig genom att man placerar bebyggelsen nära trafiken. Centrumlik är ett bättre ord än stadsmässig i detta fall. Att bygga centrumlikt bortom Alhagen blir inte attraktivt. Det behöver vara gröna stråk med träd mellan bebyggelse och högtrafikerade gators båda sidor i alla bostadsområden utom i stadens centrala område, så jag föreslår detta för Marieforsleden.

 


 

Tillägg 2024-02-14:

Ett utdrag ur innehållet ovan ingår även i ett yttrande som jag skrev till kommunen för granskningens skull. Sista stycket ändrades till följande:

FÖP föreslår även att bebyggelse längs Marieforsleden ska bli stadsmässig genom att man placerar bebyggelsen nära trafiken. Centrumlik är ett bättre ord än stadsmässig i detta fall. Att bygga centrumlikt bortom Alhagen blir inte attraktivt. Dels för att stadens centrala område har nackdelar för gående och cyklister som alla andra bostadsområden bör undvika – det blir bullrigare och smutsiga stänk samt trängre i allmänhet och på vintern i synnerhet då snösträngar växer på trottoarkanterna vilket även orsakar extra snöröjningsbesvär. Dels för att det behöver vara gröna stråk med träd mellan bebyggelse och högtrafikerade gators båda sidor i alla bostadsområden utom i stadens centrala område, så jag föreslår detta för Marieforsleden. Att skapa fler gatukopplingar till Marieforsleden bör undvikas och det vore överdrivet att omvandla Marieforsleden från trafikled till stadsgata. Dess barriärverkan minskas tillräckligt av nya övergångsställen, enligt omdaning nedan. Efter omdaningen kan sänkt hastighet övervägas där behov verkar uppstå. Mitt förslag på Marieforsledens omdaning är dels en rondell vid Lockerudsvägen som blir omgiven av övergångsställen med varsin mittrefug, dels att skapa fler övergångsställen med varsin mittrefug på samma sätt som Marieforsledens befintliga övergångsställe nära Kungsgårdsvägen, på Marieforsledens följande platser:

Yttrandets sista förslag är att kommunen bör utreda huruvida Katthavsvägen kan omvandlas till en planskild väg för motorfordon över Kinnekullebanan. Använd gärna Västra Tullgatan i Nyköping som inspirationskälla.

 

Tillägg 2024-04-25 Kommunens bemötande i granskningsutlåtande för allt utom sista förslaget:

Kommunen noterar synpunkter och alternativa förslag. Kommunen delar synen att biologisk mångfald är en grundpelare i ett hållbart och robust samhälle. Denna fördjupade översiktsplan anger översiktlig inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Kommunen arbetar med hållbarhetsfrågor på bred front i olika forum utanför ramen för denna fördjupade översiktsplan.

Kommunens ståndpunkt kvarstår att kommunen vill tillgodose och ser fördelar med ett varierat utbud av boenden i staden. Att ge invånare möjlighet att välja boendetyp, i flerbostadshus eller i småhus, är ett värde som kommunen anser är viktigt för att vara en attraktiv boendeort och för att nå kommunens befolkningsmål.

Att öka Marieforsledens stadsmässighet menar kommunen ökar attraktiviteten längs med och i områdena kring Marieforsleden. Omsorgsfullt gestaltade gaturum utformat för cykel och gång tillsammans med fordonstrafik i lägre hastigheter kan öka andelen hållbara transporter och den upplevda tryggheten. Gatans funktionalitet som ett viktigt kommunikationsstråk ska fortsatt bevakas. Vidare ser kommunen att det är intressant med en cirkulationsplats i korsningen Lockerudsvägen/Marieforsleden. Förslag till placering av nya övergångsställen har även vidarebefordrats till Gatuavdelningen.

 

Tillägg 2024-04-25 Kommunens bemötande i granskningsutlåtande för sista förslaget:

Kommunen noterar synpunkten. Kommunen har inte föreslagit att omvandla plankorsningen vid Katthavsvägen till en planskild korsning inom ramen för denna fördjupade översiktsplan. I planförslaget föreslås däremot kompletterande passager för gång-och cykeltrafik över järnvägen utöver befintliga passager.

 


 

Ytterligare två synpunkter 2024-03-24:

Jag föreslår att kommunen bör utreda huruvida en ny station kan byggas på Kinnekullebanan, inom gångavstånd från Haggårdens handelsområde och inom bekvämt cykelavstånd från den nya bebyggelsen i sydvästra utvidgningens delområde Lekevi/Leksberg. Dessutom bör utredningen inkludera en busshållplats nära den nya stationen.

GC-banan längs Göteborgsvägen över Kinnekullebanan (mellan Marieforsleden och Haggårdens handelsområde) är otrevlig att gå och cykla på, eftersom motorfordonstrafiken orsakar buller, sandmoln och smutsiga stänk. Dessutom hamnar vägens snöröjning på GC-banan. Jag föreslår att ett plank bör byggas där. (FÖP nämner fysiska och mentala barriärer, vilket motiverar mig att ta upp detta här i stället för att skriva medborgarförslag.)

 

Tillägg 2024-04-25 Kommunens bemötande i granskningsutlåtande:

Kommunen noterar synpunkter och förslag. Kommunen kommer inte att hantera frågan om ny station inom ramen för den fördjupade översiktsplanen då det kräver vidare utredning. Då staden växer ska gång- och cykelnätet utvecklas och kommunen ska verka för trygga och ändamålsenliga gång- och cykelbanor.

 


 
 
 
Hjalmar Thulin
 

Ful design — vem bryr sig?