Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 
 
 
 

 
2023-11-26

Debattartikel om Mariestads utveckling

Nedan är en debattartikel med min syn på FÖP (Fördjupad översiktsplan Mariestad 2040) när FÖP var föremål för samråd. Först bakgrunden: Mariestads kommun har som mål att växa från 25 000 till 40 000 invånare år 2040. Kommunens bedömning är att det kommer att behövas cirka 7 000 nya bostäder för att tillgodose bostadsbehovet. FÖP omfattar Mariestads tätort (med cirka 17 000 invånare) samt utvidgningar åt sydväst, öster och norr. Lugnås, Ullervad och Hasslerör ingår inte.

PS Innehållet nedan ingår även i synpunkter som jag skrev till kommunen för samrådets skull. DS

Rubrik: Den föreslagna utvecklingen minskar Mariestads charm

Utvecklingen skulle minska stadens charm, eftersom stora delar av staden (både gamla och nya delar) skulle drabbas av negativa konsekvenser när den förutspådda mängden bostäder med stor andel småhus ska få plats i det geografiska område som FÖP omfattar (kallas i fortsättningen "FÖP-området"). Jag vill se en annorlunda utveckling, med inspiration från följande resonemang. Min inledande sammanfattning är att jag ifrågasätter vissa bostadstypers placeringar och markytans utnyttjande.

Innan hållbar livsstil blir norm, kommer småhus att vara eftertraktade av många som vill flytta hit, så pass att nya småhusområden behövs, men var? Jag beaktar att FÖP-området kan bli överfyllt och i så fall uppstår risk för expropriering och omvandling av småhusområden, vilket ju helst bör undvikas. Därför tänker jag utanför boxen, alltså utanför FÖP-området. Att hänvisa till grannkommuner blir inte bra, eftersom omfattande långpendling är resurskrävande och medför dessutom att arbetsplatserna blir mindre attraktiva. Mellan de nämnda alternativen (utanför FÖP-området men inom Mariestads kommun) finns exempelvis Lugnås, Ullervad och Hasslerör (kallas i fortsättningen "trion"). Nya småhuskvarter kan skapas i trion, längs bussvägar med direktlinjer till de största arbetsplatserna i FÖP-området. Målet skulle kunna vara att utvidgningen i trion, dock en i taget, blir tillräcklig för att varsin konkurrenskraftig livsmedelsbutik etablerar sig på marknadsmässiga grunder.

När hållbar livsstil blir norm, kommer intresset för småhus att minska. Det är anledningen till att undvika parallell utvidgning i trion (en i taget utvidgas tills respektive lokalt mål uppnås). Av samma anledning bör utvidgningen i FÖP-området optimeras för flerbostadshus. Men då finns risk för andra problem. Om sådana byggnader placeras nära varandra blir det tråkiga områden (mycket tråkigare än motsvarande placeringar i stadens centrala område).

Gröna stråk med träd mellan och kring byggnader gör områden mindre tråkiga och ökar trivsel. Mariestad har redan exempel på områden med många flerbostadshus och skapliga grönytor. Om sådana områden förtätas eller omges av ännu fler snarlika byggnader, så uppstår risk för otrygghet (FÖP föreslår sådan förtätning). Det skulle inte bli charmigt.

Mitt fortsatta resonemang utgår från ett extrakt ur FÖP: "Vissa platser har låg utnyttjandegrad, där stora, öppna markytor mellan eller inom områden kan hämma både rörelse och aktiviteter."

Min tolkning är att extraktet inte syftar på oanvänd industrimark. Jag instämmer inte i att extraktets platser hämmar. För mig är det nämligen tvärtom, jag får positiv energi. Men fler träd där skulle inte skada.

Strax efter extraktet nämns att staden kan växa markeffektivt. I det fallet instämmer jag. Markeffektivitet är ett mål. Men även trivsel är ett mål. De två målen utgör en målkonflikt. Å ena sidan behöver markytan utnyttjas effektivt för byggnader, å andra sidan behövs gröna stråk med träd mellan och kring byggnaderna (även av andra skäl än trivsel, men de skälen tar jag inte upp nu).

Mitt resonemang har lett till att det mest är höga byggnader som behövs, men helst inte högre än fullvuxna träd (enligt mig bör utsikter ha träd som till stor del skymmer andra byggnader). Det vore bäst att undvika både alltför höga höghus och småhus med dålig markeffektivitet.

På tal om effektivt utnyttjande av ytor så bör de nya bostäderna vara storleksmässigt anpassade till hållbar livsstil, om Mariestad ska fortsätta att ligga i framkant för hållbar utveckling. En hållbar vision behöver ju längre tidsperspektiv än 2040, helst lika lång som de nya byggnadernas livslängd.

Min avrundande sammanfattning är dels att nya småhus bör få minimal plats i FÖP-området, dels att stadens charm kan räddas av gröna stråk med träd mellan och kring byggnaderna utanför stadens centrala område.

 


 

Tillägg 2024-02-02 Kommunens bemötande i samrådsredogörelse:

Kommunen noterar synpunkterna och de alternativa idéerna. Kommunen har inte för avsikt att använda expropriering.

Kommunen vill tillgodose ett blandat utbud av boenden i staden och ser många fördelar med att planera för både flerbostadshus och småhus inom FÖP-området.

Fysisk planering innebär en avvägning mellan olika intressen såsom till exempel markeffektivitet och gröna områden. Kommunens ambition är att göra en så god avvägningen mellan dessa delar som möjligt i efterföljande arbete.

 


 
 
 
Hjalmar Thulin
 

Ful design — vem bryr sig?