Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 
 
 
 

 
2023-11-28

Insändare om Mariestads framtida flerbostadshus

Läs gärna föregående inlägg först, för bakgrundens skull. Den här gången var tanken att det "bara" skulle bli en normal insändare, men texten blev sedan sammanslagen med nästa insändares text i en debattartikel.

PS Innehållet nedan ingår även i synpunkter som jag skrev till kommunen för samrådets skull. DS

Rubrik: Hållbara flerbostadshus

Häromdagen skrev jag en debattartikel angående Mariestads FÖP 2040. Då nämnde jag att nya bostäder bör vara storleksmässigt anpassade till hållbar livsstil. Nu fördjupar och utökar jag resonemanget för flerbostadshus.

I bland annat* Vetenskapsradions miljöprogram Klotet, har det sagts att vi genomsnittligt bor i alltför stora bostäder om vi ämnar leva hållbart. Med tanke på att folk lyssnar mer på kommunen än på Klotet, så önskar jag att kommunen axlar den pedagogiska rollen att förklara för oss invånare vilket utbud av lägenheter som kan förväntas och när.

Med storlek menar jag både antal rum och hela boendeytan. Några frågor om storlek och extra utrymme: Vilken flexibilitet bör det storleksmässiga utbudet få? Blir det modulbaserade** bostäder vars storlek kan ändras för olika skeden i livet utan att byta grundbostad? Eller bara flyttbar vägg mellan sovrum och vardagsrum för att passa både dubbelsäng och enkelsäng på effektivt sätt? Vilka gemensamhetsutrymmen bör finnas utöver tvättstuga, såsom cykelkök?

Fler egenskaper än storlek är intressanta för oss att få information om. Några exempel: Vad blir byggstommens material? Blir det spillvattenhantering med värmeåtervinning och kanske även återanvändning av vatten? Får ventilationssystemet en från- och tilluftsvärmeväxlare med ljuddämpade fläktar i varje lägenhet och ljuddämpad luftventil nära balkongen? Blir det solceller och solfångare samt odlingsplats på byggnadens tak? Vilken resiliens kommer byggnaden att ha mot exempelvis strömavbrott och översvämning på omgivande mark?

Ta gärna hjälp av exempelvis Viable Cities. Beskriv för oss vilka visionära flerbostadsprojekt som har genomförts i Sverige. Berätta vad Mariestads nya byggstandard bör bli, eftersom vi behöver tid för att vänja oss.

Även byggaktörer behöver tidiga signaler, långt före kommande markanvisningstävlingar. I vilken dokumentmall kan kommunen beskriva olika antal rum, boendeytor, flexibilitet, gemensamhetsutrymmen, stommaterial, spillvattenhantering, ventilationssystem, takutnyttjande, resiliens och liknande som riktas till byggaktörer? Kan det bli i "Regler för markanvisningar"?

 


 

* Ett exempel är som sagt Klotet, företrädesvis avsnittet Jakten på det klimatsmarta boendet. Lyssna på hela avsnittet eller avslutningen med Pernilla Hagbert, forskare i hållbar omställning vid Institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH. Avslutningen startar vid 38:15. Ett annat exempel är tv-serien Rapport från 2050 som i skrivande stund inte är tillgänglig på SVT Play.

** Om jag ska svara på frågan själv, så tror jag inte att flerbostadshus blir modulbaserade på det viset, men det kan bli norm för småhus.

 

 


 

Tillägg 2024-02-02 Kommunens bemötande i samrådsredogörelse:

Storlek på bostäder ska inte anges i en fördjupad översiktsplan enligt kommunens bedömning och tillämpning av 3 kap PBL som reglerar vad en översiktsplan ska innehålla.

Frågor om antal rum, boendeyta, materialval med mera ansvarar byggherren för inom ramen för bland annat gällande byggregler och eventuella genomförandeavtal. Kommunen bedömer att denna typ av redovisning är för detaljerad att ha med i en fördjupad översiktsplan. Kommunen har teoretisk möjlighet att reglera i princip vad som helst i markanvisningsavtal med en exploatör, exempelvis storlek på bostäder, byggnadsmaterial med mera. Detta eftersom markanvisningsavtal är civilrättsliga avtal som träffas mellan kommunen och exploatör/byggherre.

 


 
 
 
Hjalmar Thulin
 

Ful design — vem bryr sig?